Tyto Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout ve formátu .pdf ZDE.
Vzorový formulář pro změnu v objednávce můžete stáhnout ve formátu .doc ZDE.
Vzorový formulář pro odstoupení od objednávky můžete stáhnout ve formátu .doc ZDE.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Poradenství Ležákovi s. r. o., IČO: 079 53 712
spisová značka C 111104 vedená u Krajského soudu v Brně.

se sídlem Zahradní 67, 769 01 Holešov
(dále jako "společnost")

zastoupena:
Rostislavem Ležákem
, dat. narození 16. 3. 1985,
Petrou Ležákovou
, dat. narození 19. 3. 1986.
(dále jako "jednatel" nebo společně jako "jednatelé")

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro objednání a plnění služeb (dále též jako "objednaná služba") přes webové rozhraní www.poradenstvilezakovi.cz, provozovaném společností, a nebo osobním setkáním a uzavřením smlouvy o spolupráci (dále též uváděné jen jako "smlouva") alespoň s jedním z jednatelů na základě vlastnoručního podpisu a osobou, která má o nabízené služby zájem (dále jako "klient").
Objednávka služeb probíhá na základě smlouvy o spolupráci uzavírané mezi klientem a společností. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy o spolupráci, tedy klienta i společnost. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy o spolupráci je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s objednávkou služeb nebo s užíváním internetových stránek www.poradenstvilezakovi.cz souvisí.
Přejeme si, aby pro Vás naše služby byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces objednávky od jejíco výběru až po plnění probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme Vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než s námi uzavřete smlouvu o spolupráci. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy my jako společnost především dodat Vám službu přesně podle Vaší objednávky a Vy jako klient zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu).
Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření smlouvy o spolupráci
IV. Cena služeb a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o smlouvě o spolupráci, uživatelský účet (GDPR)
VII. Odstoupení od smlouvy o spolupráci nebo její změna
VIII. Záruka, práva z vadného plnění
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

SPOLEČNOST. Společností je myšlena výhradně a pouze tato právnická osoba:
Poradenství Ležákovi s. r. o.,
se sídlem Zahradní 67, 769 01 Holešov
spisová značka C 111104 vedená u Krajského soudu v Brně.

IČO: 079 53 712
DIČ: není plátce DPH

zastoupena jednateli:
Rostislavem Ležákem, dat. narození 16. 3. 1985,
Petrou Ležákovou, dat. narození 19. 3. 1986.

Adresa pro doručování: Zahradní 67, 769 01 Holešov

Kontaktní telefon: +420 776 623 562

Adresa pro doručování elektronické pošty: kancelar@poradenstvilezakovi.cz

KLIENT. Klient je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.poradenstvilezakovi.cz, nebo na osobním setkání a uzavřením smlouvy o spolupráci, alespoň s jedním z jednatelů na základě vlastnoručního podpisu a osobou, uzavře s naší společností, jako společností, smlouvu o spolupráci, a tím objedná některý z balíčků služeb nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva o spolupráci, ve které jako klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než klient, který není spotřebitelem. Současně má společnost i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele
SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se společnost a klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.poradenstvilezakovi.cz vyplněním potřebných údajů klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi společností a klientem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. - zkontrolovat

III.

Objednávka a uzavření smlouvy o spolupráci

Klient objednává služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře a nebo osobním jednáním alespoň s jedním z jednatelů, kde svůj výběr služeb strvrzuje vlastnoručním podpisem smlouvy o spolupráci.
POPIS SLUŽEB. Na webovém rozhraní je uveden seznam nabízených služeb seřazených do balíčků služeb (dále jen "balíčky") včetně popisu, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako společnost nejsme povinni uzavřít smlouvu o spolupráci ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije - zkontrolovat
OBJEDNÁNÍ BALÍČKU SLUŽEB. Pro objednání balíčku služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako klient vyplníte informace o objednávaném balíčku služeb (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.
Pro objednání balíčku služeb osobně s jedním z jednatelů slouží smlouva o spolupráci, kde je vyplníte informace o objednávaném balíčku služeb (výběrem dané položky ve smlouvě), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.
Před odesláním objednávky přes webové rozhraní či před podpisem u isobního jednání, Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře, smlouvy o spolupráci a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo správnost stvrdíte svým podpisem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo uvedli do smlouvy o spolupráci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení Vaší objednávky je platné znění obchodních podmínek ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme Vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je smlouva o spolupráci uzavřena. Změny uzavřené ve smlouvě (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen dle pravidel, která jsou uvedena v čl. VII VOP.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Smlouva o spolupráci i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v případě objednání elektronicky v elektronické podobě (na vyžádání Vám ji zašleme), v případě osobního jednání v papírové podobě ve dvou vyhotoveních a není přístupná třetím osobám. 

IV. 

Cena balíčků služeb a platba - záloha na úvěry

CENA BALÍČKŮ SLUŽEB. U jednotlivých balíčků je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.
Sjednanou cenou za služby je cena uvedená u balíčku služeb v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu služby dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od smlouvy o spolupráci odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny za služby. Do okamžiku úplného zaplacení ceny zůstávájí případné produkty (např. šanony, obálky...) v našem vlastnictví.
ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky). Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a služby co nejdříve dodány.

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay (podmínky platby přes GoPay jsou v platném znění uvedeny na https://www.gopay.com/cs/bezpecnost/smluvni-podminky)

- opakovanou platbou - platba probíhá automaticky stržením peněz z platební karty zabezpečenou platební bránou GoPay. Po vyplnění objednávky autorizujete kartu k pravidelné 30-denní platbě (počínaje datem objednávky). Avšak vždy hrajeme fér - VŠE ZŮSTÁVÁ POD VAŠÍ KONTROLOU: Na stržení 30-denního poplatku vás upozorníme vždy 7 dní předem e-mailem.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Cena za služby se hradí v korunách českých.

SPLATNOST CENY BALÍČKU.
V případě bezhotovostního převodu je cena za splatná do 5 dnů od zaslání zálohové faktury. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Cena balíčku je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Takto uhrazená částka je zálohou na cenu balíčku ve výši 100% jeho ceny a o přijetí platby vám vystavíme daňově uznatelný doklad – fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. - zkontrolovat

Služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.